قالب بارسلونا

<html>
<!--barcelona-->
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="%3C-BlogXmlLink-%3E" />
<style>
<!--
body{padding: 0px;background:black;margin: 0px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt; SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #cccccc; SCROLLBAR-ARROW-COLOR:#000000; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #000}
a, a:visited {color:#000099;text-decoration: none}a:hover {color: #6a6aff;text-decoration: none}
#page {width: 755px}img {border: 0px}
#table{width: 100%;border: 0px;border-collapse: collapse;margin: 0px;padding: 0px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
#main{float: right;width: 525px;padding-top:7px;overflow: hidden}
#bg-top {background: url('http://shirinfaraz.persiangig.com/image/football-theme/barcelona/pic/barcelona.up.gif') center no-repeat;width: 511px;height: 100px;border: 1px solid #000000}
#sidebar {float: left;width: 225px;padding-top:316px;background:black url('http://shirinfaraz.persiangig.com/image/football-theme/barcelona/pic/barcelona.left.gif') no-repeat}
#post  {text-align: justify;border-bottom: 2px solid #000000;margin: 10px 7px 5px 6px;padding: 0px 5px 5px 5px}
#title {font-size : 12px;color:#000099;font-weight: bold;text-align:right;direction:rtl}
#post-body {text-align: right;font-family: Tahoma; font-size: 9pt;line-height: 150%;margin: 10px 0px 10px 0px;direction:rtl}
#post-body p {margin : 10px 0px}
#postdesc {text-align: right;direction: rtl;color:#808080;font-size:7pt}#postdesc a{font-size:8pt}
#menu-body {padding: 7px 8px 7px 8px; line-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl}
#menu-title {border-bottom: 6px solid #444444;background-color: #444444;padding-right: 5px;text-align: center;direction:rtl}
#menu {background-color: #ffffff;border: 3px solid #444444;margin: 0px 5px 10px 5px;text-align: center}
#custom{color:#999999;width:225px;overflow:auto;text-align:center;margin-top:5px;direction:rtl}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>

<body>
<div align="center">
<div id=page>
<table id=table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width=225 valign=top>
<div id =sidebar>
<div id =menu><div id =menu-title><font color="#FFFFFF">معرفی ...</font></div>
<div id =menu-body>
<BlogPhoto></BlogPhoto>
<BlogProfile>
<div style="text-align: justify;font-family: Tahoma; font-size: 8pt; width:193; height:67" dir=rtl>
<BlogPhoto>
  <p style="text-align: center">
  <img src="<-BlogPhotoLink->" >
  </BlogPhoto>
&nbsp;<p><-BlogAbout-></div></BlogProfile></div></div>
<div id =menu><div id =menu-title><font color="#FFFFFF">منوی اصلی</font></div>
<div id =menu-body>
  <a href="<-BlogUrl->">صفحه نخست</a><br>
<a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الکترونیک</a><br><a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو مطالب</a></div></div>
<BlogAuthorsBlock>
<div id =menu><div id =menu-title><font color="#FFFFFF">نویسندگان</font></div>
<div id =menu-body><BlogAuthors>
  <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a><br></BlogAuthors></div></div>
<BlogAuthorsBlock>
<BlogAuthorsBlock>
<BlogAuthorsBlock>
</BlogAuthorsBlock>
<BlogCategoriesBlock>
<div id =menu><div id =menu-title><font color="#FFFFFF">مطالب گذشته ( آرشیو )</font></div>
<div id =menu-body><BlogArchive>
  <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive></div></div>
<BlogCategoriesBlock>
<div id =menu><div id =menu-title><font color="#FFFFFF">موضوعات مطالب</font></div>
<div id =menu-body><BlogCategories>
  <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories></div></div>
</BlogCategoriesBlock>
<div id =menu><div id =menu-title><font color="#FFFFFF">پیوندها</font></div>
<div id =menu-body>
  <BlogLinks><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinks><a target="_blank" href="http://theme.blogfa.com/">::قالب ساز::</a></div></div><BlogPhoto>
<BlogLinkDumpBlock>
<div id =menu><div id =menu-title><font color="#FFFFFF">پیوندهای روزانه</font></div>
<div id =menu-body><a href="http://www.shirinfarazclub.blogfa.com/">.:: تیم فوتبال پرسپولیس ::.</a><BlogLinkDump><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><br><-LinkTitle-></a></BlogLinkDump><BlogLinkDump><br></BlogLinkDump>
<a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو پیوندهای <span lang="fa">
  روزانه</span></a></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>
  </BlogLinkDumpBlock>
<BlogAuthorsBlock><BlogPhoto><BlogAuthorsBlock><BlogPhoto>
<div id =menu><div id =menu-title><font color="#FFFFFF"><span lang="fa">آمار بازدیدکنندگان</span></font></div>
<div id =menu-body>
<BlogPhoto>
افراد آنلاین: <script src="http://tools.majidonline.com/online.php?site=<-BlogUrl->"></script><br>
تعداد بازدیدها: <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->"></script>

</div></div>
<div id =menu><div id =menu-title><font color="#FFFFFF"><span lang="fa">طراح قالب</span></font></div>
<div id =menu-body>
<p style="text-align: center; margin-top: 7px; margin-bottom: 0px">
<a href="http://www.shirinfarazclub.blogfa.com/">
<img border="0" src="http://shirinfaraz.persiangig.com/image/football-theme/tablighat/shirinfarazclub.blogfa.com.gif" width="120" height="64"></a></p>
<p style="text-align: center; margin-top: 7px; margin-bottom: 0px">
----------------------------------------------</p>
<p style="text-align: center; margin-top: 7px; margin-bottom: 0px">
<a href="http://www.football-theme.blogfa.com">
<img border="0" src="http://shirinfaraz.persiangig.com/image/football-theme/tablighat/tablighat.gif" width="120" height="64"></a></p>
<p style="text-align: center; margin-top: 7px; margin-bottom: 0px">
<a href="<-BlogXmlLink->">
<img src="http://rezagraph.persiangig.com/templates/Shamim/rss.gif" width="36" height="14"></a><p style="text-align: center; margin-top: 7px; margin-bottom: 0px">
&nbsp;<font color="#555555">Powered By</font><br>&nbsp;<a href="http://blogfa.com" style="color:#ff5000;font-weight: bold">BLOGFA.COM</a></div></div>
<div id=custom><-BlogCustomHtml-></div>
</div>
</td>
<td valign=top style="background: #ffffff;border-left: 5px solid #000">
<div id=main>
<div align="center">
<div id=bg-top><div id =blogtitle>&nbsp;</div></div>
<div id =descrip>&nbsp;</div>
<BLOGFA>
<div id =post><div id =title><-PostTitle-></div>
<div id =post-body><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
<div id =postdesc>|<a href="<-PostLink->" title="لینک ثابت">+</a>| نوشته شده توسط <-محسن حمزه ای-> در <-PostDate-> و ساعت <-PostTime-><BlogComment> | <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></div></div>
</BLOGFA>
</div></div>
</td>
</tr>
</table>
</div></div>
</body>
<!-- © This Template Designed By hamed azadi - football-theme.blogfa.com -->
</html>

9 سال پیش